baner low

سامان کاران | 44810270-021 گواهینامه ایزو ISO و CE - HSE

 • مهندسی HSE

   مهندسی HSE

  مهندسی HSE

  مهندسی HSE درسطح دنیا همان طورکه مشخصست ازسه شاخص مهم تشکیل شدست واین سه عامل بابت ارگانهای متقاضی شامل ایمنی شغلی، سلامتی فردی و فرایندهای زیست محیط بودست واین سه عامل ازنیازهای بدست اوردن استاندارد درسطح کشورست و باید ملزوماتش رعایت گردد. شرکتهای زیادی درداخل هستندکه درپی بدست اوردنش استاندارد میباشند.

  مهندسی HSE متقاضیان زیادی رادارا میباشد تمامی ارگانهای موجود دردنیا بایداین گواهینامه رادر فرایندهای کاری خوداعمال کنندتا بتوانند مدرک مورد نظررا بدست اورده و فعالیت کننددر سطح منطقه هستند مراکزکه مدرک مهندسی HSE راطی یک سری دورهها بمراجعه کنندگان اموزش داده و دراخراین مدرک راصادر میکنند افرادی بسراغ اخد مدرک hse میروندکه قصد دارنددر شرکتهای خاصی درکشور فعالیت داشته باشندکه یکی ازملزومات استخدام درسازمانهای مربوطه بایستی مدرک مورد نظر راداشته باشندتا مورد پذیرش مرکز مورد نظر قرار گیرند مدیرانیکه دراین مراکز مورد استفاده قرار میگیرندباید دارای مدرک مورد نظر دریکی ازرشتههای مربوطه بوده و ازتجربه کاری خاصی نیزبرخوردار بوده باشند دراین صورت همین افراد براحتی بکار گرفته میشوند البته کارفرمایان تمامی مدارک اطلاعاتی سازمان مراجعه کننده رابخوبی مورد و اسنجی و اعتبار سنجی قرار میدهندتا اشکالات مورد نظر بحداقل خودرسیده باشد مدیرانیکه منتخب میشوند بایستی بصورت تمام وقت درشرکت فعالیت داشته باشند و حق ندارند درخارج ازمرکز مورد نظر خودفعالیتی داشته باشد.

  مهندسی HSE دردنیا تلاش میکندکه نیازهای بشر تامین شده و انسان دربهترین شرایط ممکن بجهت خودزندگی کند همه تلاشها بدین دلیل هست دراین زمینه میزان شاخصهای آلودگی شرکتهاکه ازطریق فعالیتهای خودوارد جو میکنندنیز بخوبی مورد بررسی قرار میگیرد و نباید میزان آلودگی بیشتراز حد مقرر بوده باشند. شرکتهای خواهان بایدتمامی پرسنل خودرا باتمامی اطلاعات کامل بیمه کند و اطلاعات اینمورد رانیز بکارفرمایان خودارائه بدهند مدارک بدست امده نیزبا چندین سال اعتبار بمراکز مورد نظر صادر میگردد و بعداز چندین سال بایددوباره ارگانها اعتبار شرکت خودرا تمدید کنندتا بتواننددر منطقه خودفعالیت کننداین فرایند نیزبا ارائه دادن مدارک مورد نظر امکان پذیرست وباید شرکت متقاضی اطلاعات راارائه دهدتا بتواند استاندارد مورد نظر خودرا دریافت کند ملزومات استاندارد جهانی نیزطی چندین سال مورد تغییر و تحول قرار میگیرند و تاحدودی بروز رسانی میشونداین تغییر بدین منظورست نواقصات استاندارد بحداقل ممکن خودبرسد شرکتهای خواهان درصورت مایل بودن اخذ مدرک hse میتوانند بسازمانها مشاوره دهنده نیزمراجعه کرده و راهنماییهای لازم رادر خصوص مهندسی HSE دریافت کنند.

  مهندسی HSE و البته همین مشاورهها بصورت رایگان میباشد و هیچ هزینه رابرای شرکت مراجعه کننده بدنبال نخواهد داشت. شرکتها جهت دریافت دراولین قدم بایدزمینه فعالیت خودرا مشخص و میزان حجم کاری شرکت رانیز بخوبی شفاف سازی کنندتا نهادهای صادر کننده ملزومات مورد نیازرا ابلاغ کنندتا مرکز مورد نظر وارد عمل شده و بدنبال مدارک و فعالیتها مورد نیاز خودبرایند مرحله بعدی دراین فرایندها تاسیس کردن سازمان مورد نظر بودست وباید آدرس دقیق انرا نیز بکارفرمایان خودابلاغ کنند مرحله بعدی دراین فرایندها طراحی کردن یک وب سایت درقالب یک سامانه هست واین مورد نیزبرای بارگذاری مدارک و اطلاعات شرکت مراجعه کننده هست واین مورد نیزباید بخوبی صورت گیرد شرکتهای بهترست درابتدا چارت سازمانی خودرانیز طراحی کنند تابا استفاده کردن ازاین چارت بتوانند تمامی فعالیتهای صورت گرفته درنهاد رابخوبی بتوانند بررسی و واسنجی کنند دراین صورت پرسنل مربوطه کارهای خودرا بهترین شکل ممکن انجام میدهند بکمک چارت حجم کاری شرکت نیزبخوبی خود ر نیز نشان می دهد و میزان پرداختی سازمان نی بکارکنان خودبراحتی قابل محاسبه بودست. واین موارد توسط کارفرمایان مورد نظر بررسی میشود. تااشکالاتی درکار نبوده باشد.
 • HSE چیست؟

   HSE

  HSE چیست؟

  HSE مخفف جمله Health Safety And Environmental Management system میباشد. HSE سیستم مدیریتیست درمورد ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست، الزامات و قوانین خاص و مشخصی دارد. گواهینامه HSE_MS توسط نهاد بین المللی بانام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درون سطح جهان مطرح گردید و رفته رفته باگذشت زمان گواهینامه HSE رونق گرفته و سازمانها و شرکتهای خیلی زیادی مخصوصا شرکتهای پیمانکاری بدنبال اخذ گواهینامه HSE هستند. دریافت گواهینامه HSE ویا HSE_MS مستلزم طی کردن مراحل زیرمیباشد  مرحله اول شما متقاضیان گواهی نامهHSE  باراههای ارتباطی ازطریق تلفن، ایمیل، سایتهای مجموعه وحتی ملاقات حضوری با مرکز مشاوره .. ارتباط برقرار مینمایید. بعداز برقراری ارتباط با مرکز.. به صورت کاملا رایگان ازراهنماییهای  کارشناسان و مشاوران مجرب و حرفه ای بهره مند میشوید. کارشناسان مرکز تمام مراحل اخذ گواهینامه HSE رابا مراکز معتبر صادر کننده گواهینامه HSE  و میزان اعتبار گواهینامه HSE  توسط هرکدام مرجع صدور و هزینه های مربوطه و زمان لازم اخذ گواهینامه HSE راکامل و واضح برای متقاضیان توضیح میدهد. باتوجه راهنماییهای انجام شده درخصوص مراحل اخذ گواهینامه HSE و هزینه های اعلام شده سازمان تصمیم میگیرد ازطرف چه مرجعی گواهینامه HSE رادریافت کند.

  فرم درخواست HSE بابت سازمان متقاضی ارسال میگردد و متقاضی آنرا تکمیل مینماید حتما باید مدیریت سازمان معرفی شود تا تمامی ارتباطات مرکز مشاوره حتما با شخص ایشان باشد. بعداز تأیید نهایی فرم درخواست و اعلام هزینه ها (نحوه پرداخت مالی با توافق طرفین صورت میگیرد) قرارداد تنظیم میشود و هماهنگی‌های لازم جهت حضور کارشناس جهت پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یا HSE در سازمان مدقاضی انجام میشود. اجرای بندهای HSE_MS و تهیه و تدوین و خط مشی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست، بررسی تمام فرآیندها، ساختار سازمانی، اصلاحات لازم در چارت سازمانی، تهیه  تدوین شرح وظایف ها، برگزاری جلسات آموزشی HSE ، اطلاعات لازم و متناسب با هر فرآبند، تهیه روش های اجرایی و دستورالعمل های HSE و همچنین تدوین اقدامات اصلاحی در صورت نیاز و در نهایت آمادگی سازمان جهت انجام ممیزی مستندات توسط کارشناسان و مشاوران مجرب و حرفه ای مرکز مشاوره ..انجام میگیرد. در مرحله آخر بعداز تکمیل کردن فرم گزارش ممیزی و ارسال آن برای مرجع صدور گواهینامه HSE_MS کارهای مرتبط با ثبت و صدور گواهینامه HSE_MS انجام میشود و گواهینامه آماده شده خدمت سازمان متقاضی گواهینامه HSE تقدیم میگردد.

  HSE_MS مقوله ای مشترک است که هم بهداشت و ایمنی محیط کار و هم حفاظت محیط زیست را حین کار بررسی میکند. الزامات و قوانین استاندارد گواهینامه HSE_MS مسائل مربوط به بهداشت کارگاه و ایمنی کارگاه و محیط کار و هم حفظ محیط زیست را بررسی و تطابق سازی میکند. بدلیل کامل بودن استاندارد HSE استاندارد مورد تأیید سازمان استاندارد جهانی ISO می‌باشد. مراجع صادر کننده گواهینامه HSE_MS همان مراجع صدور گواهینامه ISO می‌باشند. متقاضیان اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاری یا همان گواهینامه مجوز اداره کار فکر میکنند اخذ این گواهینامه ها همان اخذ گواهینامه HSE می‌باشد در صورتی که اشتباه است و اخذ گواهینامه HSE با دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت پیمانکاری کاملا با هم متفاوت است.

  اخذ و دریافت گواهینامه HSE_MS باعث میشود محیط کارگاه یا کلا محیط کار امن و ایمن و سالم شود. سازمانها و شرکتها مخصوصا شرکتهای پیمانکاری براحتی بتوانند در مناقصات شرکت کنند و بدلیل تقویت برند و سازمانشان خدمات بیشتر و بهتری را ارائه دهند. اخذ گواهینامه HSE_MS ایجاد احساس امنیت و اطمینان در محیط کار میکند و بالطبع پرسنل بخاطر داشتن امنیت و رضایت، خدمات و تولیدات را با موفقیت و بدون خطر انجام میدهند. کاملا مشهود شده است که سرمایه گذاری و اخذ گواهینامه HSE باعث شده است سازمانها و شرکتها سود زیادی کنند و ایمن شدن محیط کار و بر طرف کردن خطرها باعث کم شدن هزینه ها و سود دهی بالا میشود.
  گواهینامه HSE_MS شامل سه کلمه سلامت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد. سازمانها و شرکت‌هایی که دو استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت زیست محیطی) و ایزو ۴۵۰۰۱ (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) را دریافت و اجرا کنند نشان دهنده این است که گواهینامه HSE را می‌توانند اخذ کنند. بیشترین متقاضی گواهینامه HSE پیمانکاران حوزه نفت و گاز می‌باشند که ملزم به دریافت این گواهینامه جهت شرکت در مناقصات هستند. البته سایر پیمانکاران دیگر در حوزه ساخت و ساز و انجام کارهای اجرایی در سطح شهرها هم ملزم به دریافت  گواهینامه HSE  توسط مراجع صدور گواهینامه و همچنین دریافت  صلاحیت شغلی پیمانکاران  تحت نظارت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌باشند.
 • HSE یا HSE - MS چیست؟

  HSE یا HSE - MS چیست؟

  HSE یا HSE - MS چیست؟

  محیط زیست (E) ، بهداشت (H) و ایمنی S)) ، HSE مخفف روشی است که جنبه های عملی حفاظت از محیط زیست و حفظ سلامت و ایمنی در مشاغل را مطالعه و اجرا می کند. به عبارت ساده، این همان کاری است که سازمان ها باید انجام دهند تا مطمئن شوند که فعالیت های آنها به کسی آسیب نمی رساند. معمولاً کیفیت - تضمین کیفیت و کنترل کیفیت - برای تشکیل بخش شرکت معروف به HSQE به هم پیوسته است.

  از نقطه نظر ایمنی، شامل ایجاد تلاش‌ها و رویه‌های سازمان‌ یافته برای شناسایی خطرات محیط کار و کاهش تصادفات و قرار گرفتن در معرض موقعیت‌ها و مواد مضر است. همچنین شامل آموزش پرسنل در زمینه پیشگیری از حوادث، واکنش به سوانح، آمادگی اضطراری و استفاده از لباس و تجهیزات حفاظتی است.

  سلامت بهتر در قلب آن باید توسعه فرآیندهای ایمن، با کیفیت بالا و سازگار با محیط زیست، شیوه‌های کاری و فعالیت‌های سیستمی باشد که از خطر آسیب به افراد به طور کلی، اپراتورها یا بیماران جلوگیری یا کاهش دهد.

  از نقطه نظر زیست محیطی، شامل ایجاد یک رویکرد سیستماتیک برای پیروی از مقررات زیست محیطی، مانند مدیریت زباله یا انتشار گازهای گلخانه ای در تمام راه ها برای کمک به سایت در کاهش ردپای کربن شرکت است.

  الزامات نظارتی نقش مهمی در نظم و انضباط EHS ایفا می کند و مدیران EHS باید مقررات مربوط به EHS را شناسایی و درک کنند که پیامدهای آن باید به مدیریت اجرایی اطلاع داده شود تا شرکت بتواند اقدامات مناسب را اجرا کند.

  برنامه های موفق HSE همچنین شامل اقداماتی برای رسیدگی به ارگونومی، کیفیت هوا و سایر جنبه های ایمنی محل کار است که می تواند بر سلامت و رفاه کارکنان و جامعه کلی تأثیر بگذارد. محقق دیگری در سال 1996 آن را به عنوان SHE تغییر داد، در حالی که "مفهوم "کیفیت انسانی" را از نظر استانداردهای زندگی که باید بعد از سلامت دنبال شود. افزایش اهمیت محیط زیست را تا "ایمنی مردم به عنوان یک ملاحظات اصلی" افزایش می دهد. به این دلیل است که "اول ایمنی" برای تعهد به تغییر فرهنگ ایمنی کشورها فراخوانده شده است. کیفیت عبارت است از «تناسب برای هدف» و بدون آن هر کوششی بیهوده خواهد بود.

  HSE و الزامات بیان شده اش به تفکیک محیط زیست ، بهداشت و ایمنی شغلی و سلامت و ایمنی جامعه

  1 . محیط زیست

  1.1 انتشار هوا و کیفیت هوای محیط

  1.2 حفظ انرژی

  1.3 کیفیت فاضلاب و آب محیطی

  1.4 حفظ آب

  1.5 مدیریت مواد خطرناک

  1.6 مدیریت زباله

  1.7 نویز

  1.8 زمین آلوده

   

  2. بهداشت و ایمنی شغلی

  2.1 طراحی و بهره برداری عمومی تاسیسات

  2.2 ارتباطات و آموزش

  2.3 خطرات فیزیکی

  2.4 خطرات شیمیایی

  2.5 خطرات بیولوژیکی

  2.6 خطرات رادیولوژیکی BG

  2.7 تجهیزات حفاظت فردی (PPE)

  2.8 محیط های خطرناک خاص

  2.9 نظارت

   

  3 . سلامت و ایمنی جامعه

  3.1 کیفیت و در دسترس بودن آب

  3.2 ایمنی ساختاری زیرساخت پروژه

  3.3 ایمنی جان و آتش (L&FS)

  3.4 ایمنی ترافیک

  3.5 حمل و نقل مواد خطرناک

  3.6 پیشگیری از بیماری

  3.7 آمادگی و واکنش اضطراری

   

  4. ساخت و ساز و از کار انداختن

  4.1 محیط زیست

  4.2 ایمنی و بهداشت شغلی

  4.3 ایمنی و سلامت جامعه

   

  تاریخچه HSE

  صنایع شیمیایی اولین رویکرد رسمی مدیریت EHS را در سال 1985 به عنوان واکنشی به چندین حادثه فاجعه بار (مانند فاجعه Seveso در جولای 1976 و فاجعه بوپال در دسامبر 1984) معرفی کرد. این ابتکار داوطلبانه جهانی به نام "مراقبت مسئولانه" که توسط انجمن صنعت شیمی کانادا (انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی کانادا سابق - CCPA) آغاز شده است، در حدود 50 کشور جهان با هماهنگی مرکزی ارائه شده توسط شورای بین المللی انجمن های شیمیایی (ICCA) فعالیت می کند. این شامل هشت ویژگی اساسی است که ایمنی گیاه و محصول، سلامت شغلی و حفاظت از محیط زیست را تضمین می کند، اما همچنین سعی دارد با کمپین های تصویرسازی نشان دهد که صنایع شیمیایی به شیوه ای مسئولانه عمل می کند. به عنوان ابتکار ICCA ، به صنایع شیمیایی محدود شده است.

   

  از دهه 1990، رویکردهای کلی برای مدیریت EHS که ممکن است با هر نوع سازمانی مناسب باشد، در استانداردهای بین‌المللی ظاهر شده‌اند:

  ISO 14001برای مدیریت محیط زیست

  ISO 45001 برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از سال 2018، بجای OHSAS 18001

  ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت

  مثال

  به عنوان یک مثال معمولی، فعالیت‌های یک گروه کاری بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) ممکن است بر موارد زیر متمرکز شود:

  تبادل دانش در مورد جنبه های بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی یک ماده

  ترویج شیوه های کاری خوب، مانند جمع آوری مواد پس از استفاده برای بازیافت

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

   

 • hse-ms

 • ایزو ISO HSE CE رتبه مقالات مفید

 • شرایط صدور مدرک HSE

  شرایط صدور مدرک HSE

  شرایط صدور مدرک HSE

  شرایط صدور مدرک HSE هدف و دیدگاه اینست سلامتی و ایمنی راتا حد امکان ساده و جامع انجام دهیم. واژه نامه اصطلاحات متداول بابت اعضای کمیته بهداشت و ایمنی و نمایندگان ویا بابت کسی مسئولیت بهداشت و ایمنی داخل محیط کار رابرعهده دارد، ابداع شده. صنعت بهداشت و ایمنی مملو از عطف و علامت اختصاری میباشد ، و حتی ممکنست متخصص ترین فاقد صنعت کنار ماندن ازتمام اصطلاحات تخصصی کار دشوار باشد. خدمات ایمنی و بهداشت لیستی ازتعاریف مربوطه اصطلاحات بهداشتی و ایمنی مشترک راجمع آوری میکند.

  شرایط صدور مدرک HSE اختصارا Health Safety & Environment Management System بنظربرخی شباهت زیادی باتایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارد ولزوما میتوان تشریح کرد ایندو کاملا موضوع و گواهی متفاوت ازیکدیگر هستند. ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت شغلی شباهت فراوانی به گواهی نامه سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE دارند بهمین جهت اشخاص حقیقی و حقوقیکه متقاضی ایزو14001 و ایزو 45001 هستند طبیعتا راه گرفتن مدرک HSE برایشان آسانتر و میسرمیشود لذا پایه و اساس گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 و گواهی نامه HSE ، سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 میباشد ولی الزامی بابت دریافت ایزو 9001 ندارد و بجهتی کمک شایانی بابت اخذ گواهینامه HSE میکند.

  شرایط صدورمدرک HSEبهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE یک اصطلاح کلی منباب مقررات، روشها و فرآیندهای طراحی شده بخاطرکمک و حافظت ازکارگران ، محیط زیست و مردم ازآسیب میباشد. روش یک محیط کار ایمن بدون خطرات و تصادفات بااجرای مؤثر سیستم مدیریت سلامت و ایمنی سراسر شرکت HSE حاصل میشود. بنابراین آموزش مجدد پرسنل مورد بهترین روشهای بهداشتی و ایمنی جهانی نمیتواند نادیده گرفته شود. فرآیندهای موجود درون HSE ازطریق آموزش مجدد افراد درمعرض خطرات آموخته میشود. بعلاوه یک آموزش و مجوز HSE ممکنست حلقه مفقودی بابت یافتن شغل بعدی شما باشد. اصولا صنایع صنعت بابت جلوگیری ازآسیب دیدگی ، بیماری و حتی مرگ داخل محل کار نیازمند آموزش HSE دارند. همچنین ، همه ، صرف نظر از صنعت ، الزاما بدانندکه چگونه از محیط زیست برابرآلودگی و حفظ سلامتی محافظت کنند.

  شرایط صدورمدرک HSE آموزش درمحل شما کارخانه ویادفتر فرصتی بجهت صرفه جویی درهزینه های قابل توجهی بابت مسافرت جهت کارمندان مورد نظر شما آموزش میدهد و هنوزم تمام آموزشهای رسمی توصیه شده صنعت و صلاحیت و گواهینامه پرسنل انجام میدهید مشتریان شرکتها ازساختارآموزش دفاعی استفاده میکنند و مناسب خواسته های بینظیرمیباشد. مدیریت HSE مسئول برنامه ریزی ، اجرای ، نظارت و بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی درزمینه های مدیریت محیط زیست ، حفاظت ازسلامت و ایمنی شغلیست. نوع مراجع اخذگواهینامه HSE متفاوست ودر IAF پیاده سازی و ممیزی سختگیرانه صورت میگیرد وزمان وهزینه بالایی نیازدارد و درنوع غیرIAF پیاده سازی وممیزی سادست بدین معناکه پیاده سازی بنابر درخواست شرکت مربوطه صورت میگیرد و ممیزی نیزصوری انجام میپذیرد.گواهی نامه HSE بنظربرخی شباهت فراوانی باتایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارد و تشریح اینکه ایندو کاملا دوموضوع جداگانه هستند. اخذ مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE صاحبان مشاغل بابت افزایش ایمنی درون محیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان داخل سازمان اجبار میکند طبق قوانین و مقررات استاندارد HSE رعایت و اجرایی کنند.
  شرایط صدور مدرک HSEعدم افزایش حوادث درون سازمان. کاهش عواقب بلند مدت برروی زندگی پرسنل بواسطه کاهش صدمات جانی و نقص عضو. افزایش ارائه تولید ویا خدمات بهتر و بیشتر جهت ارتقا سازمان. افزایش انگیزه کارکنان بدلیل کار درون محیط امن و کارا ایده ال. شناسایی و ارزیابی خطراتیکه درون محیط وجود دارد اما دیده نمیشود. عدم افزایش ضایعات چه محصول باشد و چه خدمات کاهش چشمگیر آلودگی محیط زیست شامل آلودگی آب، خاک و هوا. نگهداری منابع طبیعی جهت پایداری نسلهای آینده. مدیریت صحیح و بموقع پسماندها. کاهش بیماری و امراض بطرق حفظ اقلیم محیط زیست. ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی نسل کنونی و نسلهای بعد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS, CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.

 • شرایط گرفتن مدرک HSE

   HSE

  شرایط گرفتن مدرک HSE

  شرایط گرفتن مدرک HSE درسطح کشور ازدغدغه های بسیاری ازسازمانهای متقاصی بودست و قصد دریافت مدرک HSE را دارند. مدرک HSE درحال حاضر ازمعتبر ترین نوع مجوزها درجهان هست و بادریافت کردن گواهی نامه HSE میتوان براحتی درون مناقصات و مزایدات شرکت کرد و طرحهای پیشنهادی رابا بستن قرار داد دریافت کرد وبه فعالیت خوددر کشور پرداخت مدرک HSE درزمینه بهداشت و ایمنی شغلی و مدیریت سیستم زیست محیطی فعالیت میکنداین مدرک بطور معمول ازسه شاخص اساسی دربدنه خودتشکیل شدست و با عنوانهای ایمنی، سلامتی و زیست محیطی پایه ریزی شده و شرکتهای متقاضی بابت اینکه بتواننداین مدرک رادریافت کنندباید دراین زمینه ازاطلاعات کافی برخوردار بوده باشند و شاخصها و ضوابط مهم گواهینامه رادرک کرده باشنداگر فرهنگ HSE دریک جامعه وجود داشته باشد بسیاری ازمشکلات کشورها بخودی خودحل میشود شرکتهای متقاضی درابتدا بایدفرهنگ گواهینامه HSE رادر کادر مشغول شرکت خودرا بوجود آورد.

  شرایط گرفتن مدرک HSE و داشتن گواهینامه HSE باعث توسعه خواهد شداگر زیرساختهای کشوررا درست کرداز طریق سازمانهای HSE براحتی میتواندبه توسعه پایدار دست یافت ازعوامل اساسی درزمینه اخذ و دریافت گواهینامه HSE درابتدا بایدزمینه فعالیت شرکت راواسنجی و اعتبار سنجی کردتا بدین وسیله مراحل دریافت HSE رابراحتی طی کرد. مدیرانیکه دراین شرکتهای بکار گرفته میشوند بایداز میزان انعطاف پذیر بالایی نیزبرخودار بوده باشند چون دراین صورت نارساییهای سازمان بجهت سازمانها بفرصت تبدیل خواهد گردیداز شرایط اخذ مدرک HSE بابت تمامی شرکتهای خواهان بکار گیری مدیرانی تحصیل کرده بامدرک کارشناسی بودست و بایداز سابقه کاری 12 ساله نیزاین مدیران برخوردار بوده باشداین موارد ازطریق اظهارنامه مالیاتی ازسوی شرکتهای صادر کننده مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

  شرایط گرفتن مدرک HSE و عامل دیگردر فرایند اخذ مدرک HSE میزان حجم کاری شرکتهای صادر کننده نیزمورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد شرکتهای متقاضی بایداز اطلاعات و آگاهی کافی دراین زمینه برخودار بوده باشندتا بخوبی بتواننداز وظایف کاری خودمطلع بوده باشند عامل دیگردر این حوزه بایدمورد توجه قرار گیرد طراحی کردن یک چارت سازمانی بجهت سازمان بوده و بکمک چارت وظایف شغلی درشرکت اشنا میشوند و کارهای محوله خودرا بخوبی انجام میدهند شرکتهاییکه دراین ارتباط فعالیت میکنند نشان دهنده اینمسئله ست وان سازمان از سیستم مدیریتی همه جانبه و یکپارچه برخوردار میباشند داشتن یک مدیر کارآمد براحتی وظایف شرکت رابخوبی مدیریت میکنداین مدیران بایدبصورت تمام وقت درشرکت حضور داشته باشنداین مورد براساس صلاحیت و توان کاربردی سازمانی بشرکتهای عرضه میشوداین سازمانهای بایستی بهداشت و ایمنی شغلی درکارهای خو اعمال کنند و بافعالیت خودباعث اسیب رسانی فرایندهای زیست محیطی نگردند.

  شرایط گرفتن مدرک HSEو مدرک HSE مخفف بهداشت HEALTH ایمنی SAFETY همچنین محیط زیست Environment میباشد مدیریت HSE مسئول برنامه ریزی، اجرا ، نظارت همچنین بهینه سازی فرآیند عملیاتی درزمینه مدیریت زیست محیطی حفاظت ازسلامت همچنین ایمنی شغلی میباشد همچنین نشان QHSE اختصار کیفیت ، بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست میباشدکه بایددر سازمانهای متقاضی این شاخص های بخوبی رعایت گردند ازاین مدرک شرکتهای اکتشافی نیزدر برایندهای کاری خودنیز استفاده میکننداین شرکتهای بایددر فرایندهای زیست محیطی مدیریت بهینه وهمه جانبه راداشته باشندازاین مدرک شرکتهای حفاری دریایی درحوزه خلیج فارش نیزاستفاده میکنند تابتوانند براحتی دراین منطقه ازکشور فعالیت داشته باشند.

  شرایط گرفتن مدرک HSE و باتوجه بمواردیکه گفته شد گواهینامه HSE مهمتر ازان چیزیست بنظر میرسد میزان حقوق دریافتی درشرکتهای متقاضی نیزتوسط شرکتهای صادر کننده مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرنداین مورد رانیز بخوبی میتوان ازطریق چارت سازمانی بررسی نمود عامل بعدی دراین گواهینامه هزینه های دریافتی شرکتهای صادر کننده این مدرک بودست و شرکتهای معتبر معمولااز هزینه های بالایی دراین زمینه برخوردار هستند و ازشرکتهای خواهان این هزینه های رادریافت میکنند عامل بعدی دراین فرایند ارزش و اعتبار شرکتهای بودست و مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

 • گواهینامه HSE

  گواهینامه HSE

  گواهی HSE ویا گواهینامه HSE-MS یکی دیگر ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها بخصوص سازمانهای پیمانکاری هست و کاملابا HSE اداره کار متفاوتست ودر اغلب مواردبا گواهی HSE اشتباه گرفته میشود درصورتیکه ایندو مباحث کاملا متفاوتی هستندکه ازطریق مراجع مختلفی نیزاخذ میگردند. HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی الزامات تعریف شده دو استاندارد ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رادرخود دارد و مدل HSE درموارد بسیاری مستنداتش بادو گواهی 14001 و 45001  یکیست و بهمین جهت توصیه میشودکه ابتدادو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 طراحی و پیاده سازی شود و سپس HSE طراحی و پیاده سازی گردد ویا بطور همزمان سه استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 و HSE رابگیرند.

   

   

  HSE 2

  گواهینامه HSE معتبر و فوری و ارزان جهت شرکت در مناقصات

   

   

  گواهینلمه HSE همچنین الزامات بسیاریش درون ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت تهیه و تدوین شده و درکل بایستی اشاره کردکه ایزو 9001 مادر تمامی انواع استاندارد میباشدو الزامات کیفی تمام استانداردها رادر خوددارد و سه استاندارد ISO 9001 ، ISO 14001 و ISO 45001 غالبا درکنار یکدیگر معنا میابندکه بدین طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای سیستم مدیریت یکپارچه میگویند.

  مدل HSE با HSE اداره کار همانطورکه گفته شد متفاوتست و HSE اداره کار توسط اداره کار طی گذراندن یکسری دوره اخذ میگردد واما مدل HSE توسط مراجع صادر کننده ایزو صادر میگردد و یکی ازعمومی ترین انواع استاندارد میباشدکه جدای ازحوزه کاری و فرآیند و فعالیت بدردشان میخورد و میتوانند ازآن بهره بگیرند.

   

   

  hse 3

  مدل HSE و مراجع صادر کننده HSE معتبر و قابل استعلام

   

   

  HSE الزامات مهم محیط زیست رابیان میکند یعنی اینکه شرکت متقاضی اخذ HSE راراهنمایی میکندکه چگونه فرآیندهایش محیط زیست راآلوده وبه نابودب نکشاند وبرای نسل آینده حفظ نماید همچنین ایمنی و بهداشت شغلی راذر نظر میگیرد وانگیزه بالایی میدهدبه کارکنان تابدانند درمحیطی ایمن و بدور ازخطر کار میکنند و موارد ایمنی رادر نظر میگیرد.
  گواهی HSE ویا HSE-MS ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده HSE هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام HSE بگیرند آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید
 • گواهینامه HSE

   گواهینامه HSE

  گواهینامه HSE

  گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست ازانواع گواهینامه مورد نیاز جهت مناقصات میباشد. انواع گواهی مورد نیاز مناقصات گواهینامه ایزو ( اغلب ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 و دربرخی موارد انواع دیگر بنابر نوع فعالیت سازمان و ایزو مربوطه ) ، گواهینامه HSE ، گواهینامه IMS ، گواهینامه CE ، رتبه و گرید پیمانکاری ، گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و انواع گواهی نامه ملی و بین المللی. بنابر صلاح و تشخیص کارفرمای مناقصه گزار ممکنست ازشرکتها گواهی HSE درخواست گردد. گواهینامه HSE متشکل ازالزامات دو سیستم مدیریتی سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشد و بهمین جهت بهترست سازمانها خودشان راملزم کنند درابتدا دو سیستم مدیریتی فوق ( ایزو 14001 و ایزو 45001 ) راطراحی و پیاده سازی کنند وسپس بابت HSE اقدام کنند اما لازم نیست حتما اینکار رابکنند و میتوانند HSE رابه تنهایی نیز دریافت کننداما بهترست و توصیه میشود قبل ویا همزمان بااین استاندارد دو استاندارد 14001 و 45001 رادریافت کرده وسپس بابت اخذ HSE اقدام کنند. همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت نیزتوصیه میشود حتما درکناراین سه استاندارد طراحی و پیاده سازی شود. درزیر اختصارابه تفسیر سه استاندارد فوق میپردازیم تاشما متقاضی محترم ازاین طراحی و پیاده سازی و اهمیتش آگاه شوید.

  گواهینامه ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگراز انواع گواهینامه میباشدکه عمومیت داردو الزامات محیط زیست رابررسی میکندو سازمان راکمک میکندتا فرآیندهایش برروی محیط زیست اثرات منفی نداشته باشدو محیط زیست راآلوده نکند. مثلا راه اندازی یک سیستم اتوماسیون وپایین آوردن مصرف کاغذ وکمک بدینکه محیط زیست راآلوده نکنیم. پیاده سازی 14001 نیزبااین تفاسیر بسیار حائز اهمیت میباشد.

  گواهینامه ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات لازم رابیان میکندتا اینکه پرسنل و شاغلین باخیال راحت تری فعالیت کنند بابت اینکه سلامت آنها درخطر نیست ودر محیطی ایمن مشغول بکار هستند. مثلا تمام افراد بایستی 6ماه یکبار الزام شوندبه چکاپ ، سالی دو بار مانور حریق و زلزله انجام شودتا نیروهای تازه کار نیزآموزشهای لازم راببینند.

  گواهینامه ایزو 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ازعمومی ترین انواع استاندارد میباشدکه مادر و پیش نیاز تمامی انواع استاندارد میباشدکه الزامات تمامی استانداردها رادر خوددارد بهمین دلیل قبل ویا همزمان بااینکه هرنوع استاندارد طراحی و پیاده سازی گردد توصیه میشود گواهینامه ایزو 9001 طراحی و پیاده سازی گردداین گواهینامه مدیریت کیفی کالاها و فرآیندها رادر نظر میگیردو کیفیت درهر کاررا مد نظر خودقرار میدهد. سیستم مدیریت کیفیت درابتدا باعنوان سیستم کنترل کیفیت وسپس سیستم تضمین کیفیت مطرح بود وسپس بعداز ویرایشهای مختلف باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح گردید وتمروزه باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مطرح و کاربردی میباشد
  گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 بهمراه یکدیگر معنا پیدا میکنندو مکمل یکدیگر هستندو ازتدوین دو استاندارد کنارهم HSE تدوین و طراحی میشودو همچنین ایزو 9001 نیزکه بهمراه تمامی استانداردها طراحی و پیاده سازی میشود بهمراه دو گواهینامه فوق بیشتر توصیه واخذ میگرددو هرسه استاندارد کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شده ومعنا میگیرندو تشکیل یک سیستم مدیریت یکپارچه رامیدهندکه اصطلاحا IMS نام داردو زمانی یک سازمان سه استاندارد فوق رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند میگویند سازمان موفق بطراحی یک سیستم مدیریت یکپارچه شده است.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برندو توسعه سازمانی سامان کاران با کادر مجرب و مشاورین باتجربه در خدمت شما میباشد. تنها بایک تماس اطلاعات لازم رابصورت مشاوره رایگان ازما دریافت کنید.

 • مراحل اخذ گواهی نامه HSE

  مراحل اخذ گواهی نامه HSE

  مراحل اخذ گواهی نامه HSE

  مراحل اخذ گواهی نامه HSE و اخذ گواهینامه HSE درسطح کشور درحال حاضر ازدغدغه هاشرکتهای متقاضی بودست و میخواهندبرای دریافت گواهینامه درسطح کشور اقدام کننداین گواهینامه یا استاندارد درزمینه مدیریت سیستم ایمنی شغلی و سیستم مدیریت زیست محیطی درسطح دنیا بودست و شرکتهای خواهان بایدبرای فعالیت دراین زمینه یک سری قوانین و استاندارد های لازم بابت گواهی HSE رارعایت کنندتا بتواننددر دنیا فعالیت کنندبرای بدست اوردن گواهینامه HSE درکشور بایددو استاندارد ایزو رانیز شرکتهای خواهان بدست آورند یکی ازاین استانداردها باعنوان مدیریت سیستم بهداشت و ایمنی بوده و تحت عنوان ایزو 14001 بیان میشود و استاندارد بعدی باید شرکتهای متقاضی دریافت کنند مدیریت سیستم زیست محیطی بوده و بانام ایزو 45001 درسطح جهان بمشتریان خودصادر میشود.

  استاندارد HSE یکی ازاعتبارهای مهم درجهان بودست ودر تمامی کشورهای دنیا قابل استفاده میباشد شرکتهاییکه این استاندارد رادریافت میکنند درواقع بتمامی ملزومات و قوانین مجوز پایبند هستند و براساس معیار هادر کشور فعالیت میکنند شرکتهاباید درابتدا زمینه فعالیت خودرا بخوبی مشخص کنند وبه نیاز سنجی شرکت خوداقدام کنندتا پروسه اخذ مجوز بخوبی توسعه پیدا کند سازمانهای درگیر دراین زمینه بایدیک سازمان بجهت خودتاسیس کنند و ادرس شرکت خودرابه کارفرمانیان خودابلاغ نمایند گواهینامه HSE ازرایج ترین نوع اسناد بین المللی درسطح جهان بوده و باداشتن این مجوز میتواند درتمام کشور هابرای خودفعالیت کرد روند پشت سر گذاشتن دریافت گواهینامه HSE بجهت فعالیتهای مختلف متنوع بودست و هرسازمانی براساس فعالیت خاص خوداین مجوز رابدست میاورد.

  مراحل اخذ گواهی نامه HSE بنوعی میتوان گفت وجوداین استاندارد درسطح یک شرکت نشان دهنده میزان سازماندهی و یکپارچگی فعالیتهای شرکت بودست ومدیران بایدبه عنوان رهبری منسجم و کارامد شرکت خودرا مدیریت و کنترل کندتا بامشکل عدم نارضایتی کارفرمایان و مشتریان درکشور مواجه نشودبرای اخذ و دریافت رتبه HSE عواملی بصورت داخلی و خارجی درکشور بایدرعایت شوندکه روند کاری اینعوامل نیزبه اینصورت هست یکی ازاین عوامل دردریافت استاندارد HSE مهم میباشد میزان فرهنگ سازی ایمنی شغلی دربین پرسنل شرکت بوده ست وباید رعایت گردد کارکنان یک سازمان درحین انجام فعالیت بایدبخوبی موارد ایمنی و بهداشتی رارعایت کنند.

  مراحل اخذ گواهی نامه HSE و عامل دیگربرای اخذ استاندارد HSE مسائل مربوطه منابع زیست محیطی هست و توسط شرکت بایدمورد توجه و احترام واقع گردد. توصیه میشودکه هرشرکتی خودش یک چارت سازمانی طراحی کندتا ازاین چارت برای موارد متعددی استفاده کنندبه کمک چارت سازمانی میتوان وظایف کارکنان را بخوبی جهت همه مشخص کرد وهمه پرسنل نیزبا مشاهده کردن چارت بوظایف خود واقف میشوند وبه بهترین شکل ممکن وظایف کاری خودرا انجام میدهند. عامل دیگر دراین زمینه برخورداری میزان آگاهی و اطلاعات مدیران ارشد ازاین گواهینامه HSE بودست وباید شرکتهای خواهان ازافراد باتجربه و تخصیل کرده دراین زمینه استفاده کنند تااین مورد بخوبی درسطح شرکت صورت گیرد. مدیران شرکت بایددراین حوزه دارای سابقه بالایی بوده باشند سابقه مورد نظربرای مدیر ارشد 12 سال باحق بیمه صادر شده ازشرکت دارای مجوز معتبر بودست مدیران دیگر نیزباید حداقل دارای 3 سال بیمه درشرکت مشغول بکار شوند همچنین مدیران بایدبصورت تمام وقت درون سازمان حضور داشته باشند ودر شرکت فعالیت کنند سازمانهای خواهان بهترست ازمدیران شرکت خوداستفاده کنندکه ازمیزان انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده باشندچون دراین صورت نواقصات شرکت دراسرع وقت برای سازمان بفرصت تبدیل خواهد گردید. ازعوامل دیگربرای شرکتهای متقاضی حجم فرایندهای سازمانه واین مورد نیزبخوبی درون چارت سازمانی مشخصست کارفرمایان بامشاهده کردن چارت بخوبی فعالیتها رادر شرکت متوجه میشوند. عامل دیگر تعداد افراد مشغول درشرکت بودکه اینمورد نیز بخوبی درون چارت سازمانی معلومست و کارفرمایان براحتی میتواننداین موردرا نیز رویت کنند و براساس موارد گفته شده بشرکت امتیاز داده شود. عامل دیگربرای اخذ استاندارد HSE کشور های صادر کننده بودست.
 • مراحل دریافت گواهی نامه HSE

  مراحل دریافت گواهی نامه HSE

  مراحل دریافت گواهی نامه HSE

  مراحل دریافت گواهی HSE و مراحل دریافت گواهینامه ایزو پروسه ای یکسان و همراستا دارند، هرچندکه گواهینامه هایی جداگانه هستندپس میتوان گفت مراحل دریافت گواهینامه HSE مستقیمابه ایزو مربوط میشود گواهیهای مجزا هستند اما باهم ارتباط دارند وشرایطی یکسان دارند امااز مراجع مختلفی صادر میشوند، اقدام جهت دریافت گواهی HSE ابتدا شناخت کامل انرا نیاز دارد، ترجمه لغوی گواهی HSE بهداشت ، ایمنی و محیط زیستHEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT (HSE) است، HSE بحدی استانداردی مهم درشرکتها وسازمانهاست و هرسازمان یاشرکت بخشی راجهت استقرارش تدارک ببیند، بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) بیک بخش یادپارتمان دریک شرکت مربوطست و وظیفه رعایت و حمایت ازقوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای رابه همراه حفاظت محیط زیست برعهده داردکه همواره بایدبر اجرای این قوانین نظارت داشته باشند، وظایف بخش HSE پیشگیری ازوقوع حوادث و حوادث ناشی ازشرایط غیر طبیعی و کاهش عوارض جانبی ممکنست ناشی ازشرایط بوجود بیاید، بطور مثال برخورد باآتش ، انفجار و مواد مضردر محیط کار نمونه ای ازاولین هدف هست و کاهش ردپای کربن یک شرکت و تأثیرش برروی محیط زیست نمونه ای ازهدف دومست. درهردو هدف ترکیب الزامات نظارتی درسیاستهای کتبی شرکت نقش مهمی دراجرای درست و پیاده سازی استانداردهای مربوط دارد.

  مراحل دریافت گواهی نامه HSE نیازبه دریافت وپیاده سازی دو استاندارد ایزوی مهم دارد تابدین ترتیب پس ازاجرا ایندو استاندارد بستر و شرایط زمینه اجرا و دریافت گواهی HSE فراهم باشد، دراینجا ابتدا درباره استاندارد ایزو دریافت و پیاده سازی ایزو 45001 و ایزو 14001 همان شرایط گواهی HSE هست صحبت و انهارا معرفی میکنیم سپس میتوان ارتباط میان ایندو گواهی ایزو و گواهی HSE راتوضیح داد، سیستم مدیریت ISO45001 یا اوهساس سابق (OHSAS) و قوانین تعیین شده برایش ودرمورد استفاده ازآن، سازمانها وشرکتهارا قادر میسازد باجلوگیری ازآسیبهای ناشی ازکار و سلامتی وهمچنین باپیشبردانه ترکردن عملکرد ، مکانهای ایمن و سالم رافراهم کنند ISO 45001. بابت هرسازمانی مایل به ایجاد ، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت من باب بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ، از بین بردن خطرات وبه حداقل رساندن خطرات ازجمله نقایص سیستم، وامنیت وبهداشت شغلی کارکنانست، قابل استفادست ایزو 45001 یک سازمان رابرای دستیابی جهت نتایج مورد نظر سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت محیط کمک میکند. مطابق سیاستISO45001 سازمان ایزو نتایج رابررسی کرده وبه پیاده سازی کمک میکند.

  گواهی HSE درسال 2018 پس ازرفع نواقص گواهی OHSAS1800 بدین شکل درامد ومورداستفاده قرار کرفت، ایزو 14001 استاندارد بعدی مرتبط گواهی HSE هست، ISO14001 یک استاندارد بین المللی هست، الزامات لازم و مربوطه یک سیستم مدیریت زیست محیطی کارآمد (EMS) رامشخص میکنداین الزامات وقوانین راسازمان ایزو تدوین وتنظیم میکند و موقعیت رافراهم میکندکه یک سازمان میتواند بجای ایجاد الزامات عملکرد محیطی ازآن پیروی کند. ایزو 14001 استانداردی میباشذکه سیستم مدیریت محیط زیست رادر یک سازمان مورد بررسی قرار میدهد، مدیریت پسماند و نظارت برمیزان الایندگی و جوانب زیست محیطی یک مجموعه یاکارخانه ازمهمترین الزامات ایزو14001 هست،. تلفیق ISO14001 باسایر استانداردهای سیستمهای مدیریت، بخصوص ISO 9001 میتواند دردستیابی اهداف تعریف شده سازمان بیشتر یاری کرده وتاثیر بسزایی داشته یاشد. سیستم مدیریت محیط زیست رابه عنوان بخشی سیستم مدیریتی جهت مدیریت جنبه های زیست محیطی ، انجام تعهدات مربوطه انطباق و رسیدگی بخطرات و فرصتها استفاده میشود تعریف میکند. چارچوب استاندارد ISO 14001 میتواند دریک روش برنامه برای بهبود یک مجموعه بطور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.

  مراحل اخذ گواهینامه HSE دقیقا بامراحل دریافت ایندوگواهی ایزو یعنی ISO45001 و ISO14001 همراستاس و اخذ و پیاده سازی ایندوگواهی نامه میتواند کاملا بستر پیاده سازی و دریافت گواهی HSE رافراهم کند، گواهی HSE صادرشده جهت ارائه بشرکت یاسازمان همیشه باحروف MS ذکر میشود، HSE-MS دوحرف اخر مخفف مدیریت سیستم است.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران اماده ارائه هرگونه مشاوره بصورت رایگان درزمینه اخذ تمام گواهینامه های ایزو و مجوزهای مربوطه اداره کار هست، کارشناسان سیستم کاران راحتترین و سریع ترین راه رابرای دریافت انواع گواهی نامه های بین المللی و مجوزهای اداره کار بشما پیشنهاد میکنند. باما درتماس باشید
 • مراحل صدور مدرک HSE

  مراحل صدور مدرک HSE

  مراحل صدور مدرک HSE

  مراحل صدور مدرک HSE درداخل کشور روند قانونی خاص خودرا دارا میباشدکه شرکتهای خواهان بایداین روند رابخوبی رعایت کنندتا بتواننداین مدرک رابرای فعالیتهای خاص خوددریافت کنند شرکتهای متقاضی بجهت اینکه بتواننداین مدرک رااخذ کنند بایددر ابتدا فرهنگ استفاده کردن ازاین استاندارد راداشته باشند گواهینامه HSE ازرایج ترین نوع استانداردها درسطح کشورست واین استاندارد رادر تمامی کشور های جهان براحتی میتواند استفاده کند لازمه بدست آوردن گواهینامه HSE داشتن فرهنگ استاندارد hse درسطح کشور هست تااین فرهنگ درمدیران و شرکتهای متقاضی شکل نگرفته باشد نمیتواند بخوبی مراحل دریافت گواهینامه HSE راطی کرده و مدرک رابدست اورداین گواهینامه بمنظور کاهش دادن و بحداقل رساندن خسارات و اسیب های بهداشتی و زیست محیطی درسازمانهاست ومدیران بابرنامه ریزی همه جانبه خودشرکت خودرا مدیریت میکنندتا درصداین اتفاقات بصفر مطلق خودبرسددر سایتهای اینترنتی مشاورانی وجود دارند تابسوالات شما دراین زمینه پاسخ دهند و شمارا دربه دست اوردن استاندارد مورد نظر یاری کنند.

  مراحل ثبت نام گواهی نامه HSE اینروزها بدلیل پرکاربرد وبا کیفیت بودن گواهینامه HSE بسیار مورد سوال بوده و حائز اهمیت هست ومتشکل ازدو استاندارد معروف و جهانی باعنوان ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو45001سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی راشامل میشوداین دو استاندارد یاد شده پیش نیاز دریافت HSE در سطح جهان بوده ست و بهترست درابتدا دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 اخذ گشته دریافت گردد و سپس بابت اخذ hse اقدام شودالبته الزام نیست اما بهترست هرسه استاندارد باهم طراحی و پیاده سازی گردند تامعنی کافی و کاربرد داشته باشد و مثمر ثمر باشد. مدیرانیکه بابت سازمانها بکار گرفته میشوندباید دارای تحصیلات تکمیلی بوده باشندتا اطلاعات لازم دراین زمینه راداشته باشنداین مدیران بایداز سابقه کاری نیزبرخوردار بوده باشندکه مدت زمان این سابقه 12 سال گزارش شدست ومدیران بکار گرفته در شرکت بایستی بدین میزان ازتجربه رسیده باشند. مهندسان شرکت نیزباید حداقل سه سال سابقه کاری برخوردار بوده باشندتا درسازمان بکار گرفته شوند توصیه میشودکه ازمدیرانی استفاده شودکه ازمیزان انعطاف پذیری بیشتر برخوردار بوده باشندتا نارساییها و نواقصات شرکت رابه مدیریت خودبرای شرکت بفرصت تبدیل کنند داشتن فرهنگ HSE بابت خوددراین سازمانهای بسیار مهم بودست فرهنگ درگرو قوانین همه جانبه درکشورها شکل میگیردکه دولت باقوانین خودمیتواند هرایده ای خاصی رادر کشوربه یک فرهنگ مناسب دربین مردم تبدیل نماید اجرا کردن گواهینامه HSE لازمه داشتن یک شرکت همه جانبه و منسجم هست وبایددر شرکتهای خواهان اعمال گردد.

  مراحل صدور hse و ازدیگر موارد اخذ گواهینامه HSE بابت شرکتهای میزان حجم فرایندهای موجود درسازمانست وبطور کامل توسط سازمانهای صادر کننده مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. عامل بعدی دراین مورد تعداد کارکنان درگیر درشرکتهای متقاضیست واین مورد براحتی ازطریق چارت سازمانی قابل پیگیری و مشاهده میباشدبا طراحی کردن چارت سازمانی براحتی میتواند فعالیتهای شرکت رابخوبی ارزیابی نمود. بهمین دلیل بهترست وبرای سازمان خودیک چارت سازمانی درابتدای کار طراحی کرد و ازان دراین راستا استفاده نمود. ازعوامل دیگر دراین زمینه برطرف کردن سطح انتظارات کارفرمایان و مشتریان درکشورست و شرکتهای خواهان بایداین انتظارات رادر اسرع وقت برطرف کنند. عامل دیگر دراین زمینه قیمتهای شرکتهای صادر کننده این گواهی درکشورست و بهترست شرکتهای خواهان ازسازمانهای معتبر مدرک مورد نظر خودرا کسب کنند هرچند هزینه دریافت آن سازمان بیشتر بوده باشد. شرط دیگر کشور های صادر کننده گواهینامه HSE درجهان تعداد کمی ازکشور ها هستندکه نمایندگی کواهینامه رادارا میباشند و نمایندگی هانیز درداخل کشور ازاین ارگان هاتغذیه میشوند. عامل بعدی شرکتهای متقاضی ارزش و اعتبار سازمان صادر کننده میباشدکه بهترست مدرک خودرااز سازمانهای معتبر درخواست نماییم تابتوانیم ازمدرک کسب کرده خودبخوبی درکشوربرای فعالیتهای خوداستفاده کنیم تادراین زمینه مشکلی نداشته باشیم یکی دیگراز عوامل مهم وجود شرکتهای رقیب درسطح کشورست واین موارد نیزمورد واسنجی قرار میگیرد.

 • مشاوره HSE

  مشاوره HSE

  مشاورهHSE یعنی اینکه مفهوم سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی و همچنین سیستم مدیریت محیط زیست رابداند و با توجه به شناخت و تخصصی که دراین حوزه دارد متقاضی رابا بهترین شکل آگاه سازد و خدمات مورد نظر راارائه دهد. یک مشاور خوب و ماهر میتواندبا برشمردن مزیتهای دریافت مدرک ایمنی و بهداشت حرفه ای و محافظت ازمحیط زیست روشی هدفمند جهت حصول اطمینان ازپیاده سازی یک سیستم مدیریتی مدون رابه متقاضی ارائه دهد. مشاور خوب و ماهر بخوبی می‌داندکه اخذ استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ (سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ایزو ۴۵۰۰۱(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) هردو نمایانگر همان گواهینامه ایمنی میباشند و اگر سازمانی هردو مدرک رابا هم داشته باشد اصطلاح گفته می شود سازمان دارای گواهینامه HSE_MS است. اچ اس ای هم مقوله بهداشت محیط کار و همچنین حفظ و صیانت از محیط زیست راحین کار بررسی می کند و تمام الزامات استاندارد HSE_MS مربوط به مسائل بهداشت کارگاه و ایمنی کارگاه و همچنین حفظ محیط زیست می باشد. پس هردو گزینه شامل رعایت کردن یک موضوع میباشد و مشاور باید مشتریان گرامی را آگاه سازد.

   

   

   HSEEEE

  مشاوره HSE و مشاور HSE و مراجع صادر کننده HSE-MS جهت شرکت در مناقصات

   

   

  مشاوره‌ HSE باید صحیح کامل و کاربردی باشدتا متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ازطرف اداره کار دچار سوء تفاهم نشوند و مدرک اداره کار رابا مدرک HSE_MS اشتباه نگیرند و متوجه شوند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر می گردد. درصورتیکه مدرک اچ اس ای بدلیل کامل بودن متن استاندارد توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر می گردد. درحال حاضر کلیه پیمانکاران بویژه پیمانکاران حوزه نفت و گاز ملزم به دریافت این استاندارد جهت شرکت در مناقصات هستند و اگر کارفرمایان این مناقصات افراد سخت گیری باشند و طراحی اجرا و دستورالعمل ها برایشان مهم باشد پس طرح HSEPLAN نیز الزامی میشود. جهت اجرای طرح HSEPLAN گواهینامه صادر شده باید حتماًاز مراجع ثبت و صدور دولتی و رسمی دریافت گردد.

  مشاوره HSE میتواند باگفتن مزایا و فایده های اخذ استاندارد ایمنی ، مشتری راآگاه سازدکه سرمایه گذاری دربرنامه های hse منجر به بالا رفتن سود سهام شرکت ها می شود و رعایت ایمنی و بهداشت باعث صرفه جویی درهزینه ها و درنتیجه بالا رفتن درآمد مجموعه می شود. فواید مهم اخذ گواهینامه HSE_MS عبارتنداز: ایجاد شدن محیطی امن، ایمن و سالم در محیط کار. بادریافت گواهینامه HSE براحتی میتوان درمناقصات شرکت کرد و رقبارا کنار زد. احساس اطمینان، رضایت و اعتماد در مشتریان ایجاد می شود. فروش و ارائه خدمات بدلیل تقویت برند بیشتر می شود خدمات و تولیدات موفق تر و بیخطر اجرا می گردند و در نهایت اچ اس ای باعث می شود استانداردهای بین المللی معتبر دیگری رابراحتی اخذ نماییم.

   

   

  مشاوره HSE

  مشاوره HSE و مراجع صادر کننده گواهینامه HSE معتبر و ارزان و فوری

   

   

  مشاوره HSE بعداز شنیدن درخواست متقاضی و ارائه راهنمایی های لازم و گفتن مزایا و خدمات HSE_MS مسئولیت دیگری برعهده داردکه مهم ترین قسمت کار یک مشاور می باشد و آشنا کردن متقاضی باانواع برندها و مرجع صدور گواهی اچ اس ای می باشد. همانطورکه گفته شد مرجع صدور گواهی اچ اس ای همان مراجع صدور گواهی ایزو می باشند پس مرجع صدور گواهی هم دو نوع میشوند مراجع رسمی و دولتی و مراجع غیر رسمی و خصوصی. اخذ گواهی HSE_MS توسط مراجع ثبت و صدور رسمی ازسطح اعتبار بالایی برخوردارند زیرا این مراجع که دراصطلاح CB نامیده می شوند زیر نظر مراکز دولتی بانام AB اعتباردهی می‌شوند. وقتی مراکز اعتبار دهنده عضو انجمن بین المللی بنام IAF باشند قطعاً باید تمام مراحل دریافت رااز طراحی، اجرا، مستند سازی و پیاده سازی مستندات جزبه جز انجام شود. بدلیل همین سختگیری، سطح اعتبار بالایی پیدا میکنند. ولی اگر مراجع صدور خصوصی باشند عضو انجمن بین المللی IAF نیستند و ازسطح اعتبار پایین تری برخوردارند.
  مشاوره HSE راهنماییهای کارشناسان مجموعه راشامل می شود مانند مراحل و نحوه اخذ گواهی HSE_MS توضیحات درمورد هرکدام استانداردها و دلیل نامگذاری HSE_MS ، معرفی مراکز معتبر صادرکننده گواهینامه اچ اس ای ، حتی معرفی استاندارد های ایزو مرتبط با صنعت و کار متقاضی، میزان اعتبار گواهی، هزینه دریافت مدرک اچ اس ای ، زمان لازم برای دریافت گواهی هریک CB ها . مدت زمان لازم اعتبار مدرک و درنهایت شرایط و زیرساخت‌های لازم دریافت مدرک اچ اس ای را شامل می شود.
 • نمایندگی HSE

  نمایندگی HSE

  نمایندگی HSE درایران منظورهمان موسسات مشاور مربطه میباشدکه بایدازطریق آنها اقدام کرده و گواهینامه HSE دریافت کنید مدرک اچ اس ای فوق العاده مهم میباشد بخصوص بجهت شرکتهای فعال درزمینه های صنعتی، الزامات مدرک موردنظر مستقیمابه ایزو مربوط میشود، گواهینامه اچ اس یی رامعمولا بادو حرف MS پس ازیک مشاهده میکنیدکه ایندو حرف مخفف دوکلمه لاتین یمعنی سیسم مدیریت میباشد و البته قطعا میدانیدکه گواهینامه HSE بهیچ عنوان یک ایزو نیست وبعنوان گواهینامه ایزو صادر نمیگردد اما استاندارد لازمه برای دریافت گواهی HSE-MS دقیقا مطابق استانداردهای گواهینامه های ایزو 45001 ISO45001 و ایزو 14001  ISO 14001 هست، دراینجا درباره لزوم اخذ HSE-MS و نحوه اخذ و پیاده سازیش توضیحی مختصر میدهیم.

   

   

  نمایندگی HSE

  نمایندگی HSE و مراجع صادر کننده گواهینامه HSE معتبر

   

   

  استاندارد مذکور گامی مثبت درجهت پیشرفت و حرکت روبجلوی شرکتهاست وامروزه یکی ازالزامات مشاغل و کارخانجات صنعتی است، اخذ اسث میتواند گامی درحرفه و متمایز کردن شرمتتان باشد، استاندارد موردبحث  مخفف سه کلمه healthy، safety،enviroment هست بمعنای سلامتی ، ایمنی ، محیط زیست واگربخواهیم دقیقتر معنی کنیم اینگونه میشود توضیح دادکه حرف اول یاهمان H بمعنی بهداشت ،درپروژه هامختلف راکه شامل بهداشت عمومی و فردی بهداشت محیط می شود حائز اهمیت می باشد. بهداشت فردی بسلامت مجموعه افراد مربوط می شود وهمواره چنین مواردی درهرپروژه باید رعایت گردد، حرف دوم کلمه S میباشدکه نشاندهنده  ایمنی ،درهرپروژه مخاطرات ایمنی و خطراتی وجود داردکه درصورت عدم رفع خطراتها و مغایرتهای گفته شده ممکن است منجربه حوادثی شود ویاحتی جان کارکنان رانیز بخطر بیاندازد، وحرف آخرکه E میباشد و مخفف کله خارجیست بمعنای محیط زیست ، محیط زیست درپروژه های مختلف عمرانی ویاشرکت صنعتی که تولید الاینده میکنند اجرای استاندارد والزامات مربوطه اچ اسیی بسیارمهمترست و بطورکلی گواهی مذکور سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ازاینرو درمباحث گواهینامه مورد نیاز شرکتهایی صنعتی و کارخانجاتی راکه مستقیم ویا غیر مستقیم بامحیط زیست وجان انسانها چه کارگران و غیره سروکار دارند اخذ و پیاده سازی اسث امری ضروری و مهم است، اچ اس یی درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید وامروزه رونق گرفته تاجاییکه شرکتهای خیلی زیادی بخصوص شرکتهای پیمانکاری بدنبال دریافت اینگواهی هستند تامیزان اعتبارشان رابالا ببرند اکنون مبحث اصلی مقاله مایعنی مرجع صدور مدرک نام برده.

   

   

   HSEMS

  نمایندگی ثبت و صدور گواهینامه HSE معتبر جهت شرکت در مناقصات

   

   

  دریافت HSE نیزازمراجع مختلفی امکانپذیرست مانند ایزو وموارد دیگر بین المللی مراجع تحت نظارتIAF و تحت نظارت IAFCB یاهمان مراجع خصوصی زیرنظر مجمع IAF صادر شده، دقیقا ازهمین دونهاد صادرمیشود و اخذ هرنوع استاندارد انجمن IAF زمانبر و پرهزینه ست ودر ایران بدلیل عدم نظارت خیلی سخت و پروتکلهای طاقت فرسا ازسوی بازرسان ویا حتی مقامات ناظر برمیزان فعالیت کارخانجات راغب کمتری دارد وبیشتر کارخانه هاویاشرکتها حاضر نیستند دراون حد متحمل هزینه ویا اتلاف وقت مجموعه شوند، چگونگی دریافت گواهی HSE  کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازی ایزو 45001 و ایزو14001 است،پس بهتراست قبل ازاقدام جهت دریافت اسث استاندارد هایش ابتدا ISO 45001 ، سیستم مدیریت بهداشت ایمنی وISO 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی رادریافت و پیاده سازی کنیم دربسیاری از موارد این اشتباه بوجود میایدکه این گواهی ترکیبی ازدو استاندارد ایزو ذکرشده امااینگونه نیست. اهداف دریافت گواهینامه رانیز بررسی میکنیم البته درایران بیشترین دلیل اینکار شرکت درمناقصات میباشد و برای شرکت درمناقصات یکی ازالزاماتی کارفرما درمناقصات کشور دریافت HSE وارائه انها جهت شرکت درمناقصات است ازاینرو بیشترین دلیل دریافت HSE درایران دلیل مناقصه بوده و مهمترین مسئله اعتبار مدرک صادرشده میباشدکه گواهینامه HSE نیزباید درسایت مرجع قابلیت استعلام و رجیستری راداشته باشد، بهمین دلیل بطورکلی تمامی استاندارد هاکه بین المللی نیزباشندازهر مرجعی صادر شده باشد قابلیت رجیستری و استعلام راباید داشته باشد، چه مراجع خصوصی وچه مراجع عضو انجمن IAF

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران باتیمی قوی وبا تجربه اماده ارائه خدمات درزمینه های ایزو HSE ، CE ، IMS وغیره میباشد وتمامی مشاوره هابا مرکز سامان کاران اماده ارائه مشاوره بصورت کاملا رایگان درزمینه ایزو و موارد مرتبط بوده و موسسه قوی درزمینه اخذ انواع استانداردها و مجوزهای CE ویا حتی مجوزهای وزارت کار وغیره که موارد مرتبط است بصورت کاملا حرفه ای با قابلیت استعلام و درکوتاهترین زمان ممکن میباشد و بطور کلی تمامی مدرکهای صادرشده موسسه سامان کاران معتبر بوده وضمانت اعتبار رامیتواند بمتقاضیان ارائه کند.

  همانطورکه گفته شد تمامی مشاوره تلفنی موسسه سامان کاران درتمامی ساعت شبانه روز رایگان میباشد.

 • هر آنچه که باید در مورد HSE بدانیم

   آنچه که باید در مورد HSE بدانیم

  هر آنچه که باید در مورد HSE بدانیم

  هر آنچه بایددر مورد HSE بدانیم بسیار دربحث اقدام بجهت اخذ گواهی HSE حائز اهمیت هست. HSE ازانواع استانداردهای جهانی کشورها بودست و شرکتهاییکه خواهان برند HSE هستندباید ابتدااین مدرک رااخذ و دریافت کرده و سپس بفعالیتهای خودادامه دهند دریافت گواهینامه HSE مراحل قانونی خودرا نیزدارا میباشد. شرکتهای متقاضی دراولین قدم بایدزمینه فعالیت خودرا مشخص کنندتا بتوانندبه دریافت گواهینامه مذکور اقدام کنند گواهینامه HSE درزمینه ایمنی شغلی و بهداشت فردی درجهان درگیرست وشرکتهای خواهان بجهت اینکه مدرک HSE رابدست آورند بایددرباره شاخصها آگاهی لازم راداشته باشند ودر فعالیتهای شرکت خوداین فرایند هارا اعمال کنند درحقیقت HSE درمورد بهداشت شغلی و فردی و ایمنی محیط زیست نیزخود رادرگیر کردست و ازسازمانهای متقاضی میخواهددر فرایندهای کاری خودبه معیارها دقت لازم راداشته باشند وتمامی نواقصات و نارساییهای شرکت خودرابه حداقل ممکن خودرسانده بصورت استاندارد جهانی درکشور فعالیت کنند.

  هر آنچه که باید در مورد HSE بدانیم و مساله مهم ایمنی موجوددر فعالیت شرکتها ازموارد مهم بحساب میآید گواهینامه HSEازسازمانهای متقاضی میخواهدبرای اهمیت دادن بمسئله ایمنی تمامی پرسنل و کارکنان شرکت خودرا بیمه کرده تادر هنگام بروز مخاطرات و حوادث باین صورت تاحدودی خسارت شرکت ویا فرد ازطریق دریافت هزینه باین صورت جبران گردداین موارد همگی درون اظهار نامه مالیاتی شرکتهای بخوبی درج وبه شرکتهای صادر کننده ارائه میگردد.

  هر آنچه که باید در مورد HSE بدانیم و گواهینامه HSE درجهان توجه همه رابخود جلب کردست بگونه ایکه مشتریان و مصرف کنندگان بادیدن برند HSE برروی هرمحصولی بااعتماد کامل بسراغ محصول میروند و ازآن استفاده لازم رامیبرند گواهینامه HSE درداخل کشور توسط سازمانهای متعددی بشرکتهای مراجعه کننده صادر میگردد باتوجه بمطالب حاکم دراین زمینه کشور حاکمست دریافت کردن گواهینامه مربوطه نیزهزینه بر بوده و نیززمانبر بنایراین شرکتهای خواهان درپی اخذاین مدرک هستند متوجه باشندکه مدت زمان بدست اوردن گواهینامه مورد نظر 6 ماه تایک سال زمانبر میباشد و براحتی نمیتوان زمان رادور زد وباید مراحل قانونی اخذ گواهینامه بطور کامل طی گردد.

  هر آنچه که باید در مورد HSE بدانیم و شرکتهای معتبر صادر کننده گواهینامه HSE ازهزینه بالایی دراین زمینه صحبت میکنند هرچندکه دریافت کردن گواهینامه HSE هزینه برست ولی شرکتهابا بدست آوردن مدرک HSE براحتی میتوانند درتمامی کشورهای جهان بجهت خود و شرکت خودفعالیت داشته باشند بنابراین بهترست برروی اینمورد بیشتر حساس نبوده باشد گواهینامه ایکه ازشرکتهای معتبر بدست میاید ارزش پرداخت هزینه های زیاد رانیز دارا میباشد.
  هر آنچه که باید در مورد HSE بدانیم و اگربه نمودار گواهینامه HSE دقت کرده باشید متوجه میشوید که دراین پارادیوم سه اصل اساسی وجود دارد و فعالیتهای شرکتهای خواهان بایدروی سه اصل انجام شود سه اصل موجود دراین زمینه شامل محیط زیست، ایمنی و سلامتی میباشدکه بایداین سه مورددر فرایندهای شرکتها بخوبی مورد توجه قرار گیرنداین سازمانها دررابطه گواهینامه HSE بایداز پرسنلی استفاده کنندکه دراین زمینه ازمیزان تجربه و آگاهی لازم نیزبوده باشند دراین صورت کارهای شرکت کمی باسرعت بالایی توسعه پیدا خواهد کرد بهمین دلیل تاکید میشودکه ازافراد باسابقه و آموزش دیده دراین زمینه استفاده گردد. مدیران ارشدکه بکار گرفته میشوند بایدحداقل دارای 12 سال سابقه کاری ازشرکتهای دارای مدرک گواهینامه بوده باشند دراین صورت شرکت متقاضی کارهای خودرا بخوبی حل و فصل میکند ودر مناقصات و مزایداتی بیشتری موفق میشود البته ناگفته نماندکه گواهینامه HSE دررابطه بااین مورد مورد اخذ سازمانها قرار میگیردتا شرکتها بکمک مدرک مورد نظر بتوانند طرحها و پروژه های عرضه شده رابخوبی انجام داده و تحویل دهند و سابقه کاری شرکتها نیزدر داخل کشور توسط کارفرمایان بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیردتا روند کاری و قابلیتهای سازمان هابرای کارفرمایان ثابت شود. گواهینامه HSE امروزه یکی ازنیازهای بشر برروی کره خاکیست وباید همه بدان احترام گذاشته و در فعالیت هایشان آنرا وارد کنند.
 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا